Terms and Conditions

ALLMÄNNA VILLKOR
För försäljning och leverans av Puroo Minireningsverk och varor från internetshop mellan köpare"
och Tyska minireningsverk AB ("Säljaren").
1. Tillämpning
1.1 Allmänt
Dessa allmänna avtals villkor gäller vid försäljning av Puroo minireningsverk och shopartikler
Villkoren kompletteras av konsumentköplagen.
Villkoren gäller för köp av Produkten. Installation, monteringsarbete oc h underhåll av Produkten ingår inte i
1.2 "Produkten"
betyder den produkten eller de produkter som specific erats i den av kunden godkända offerten och som skall
levereras av Säljaren till Köparen i enlighet med detta
avtal.
2. Leverans
2.1 Beställning
Dessa allmänna villkor gäller för den beställning av produk ten som Köparen har gjort skriftligt eller muntligt.
Säljaren sk all bekräfta mottagandet av beställningen inom rimlig tid från
mottagandet.
2.2 Leveransskyldighet
Köp av Produk ten är ett hämtningsköp. Det innebär att Köparen skall hämta Produkten från Säljarens fabrik
eller annat ställe som Säljaren anvisar. Säljaren skall hålla Produkten redo för leverans inom rimlig tid från
beställningen i enlighet med vad som angivits i detta av tal. Rimlig tid är normalt 6 -8 veckor från beställningen.
Säljaren sk all samtidigt med Produkterna leverera tillhörande material och information som är nödvändigt för
Köparens avsedda användning av Produk ten och som specificerats av parterna. Tillsammans med
Produkterna, skall Säljaren också tillhandahålla en lista över material och information som ingår i leveransen
(följesedel)
.
2.3 Plats för leverans, riskens övergång
Produkter som levereras under detta avtal, skall vara förpackade på lämpligt sätt och märkta för leverans till
Köparen. Produkterna skall överlämnas till en transportör eller annan tredje part om så begärs av Köparen.
Leverans skall ske Ex Works Incoterms 2010, Säljarens fabrik. Samliga transport-, försäkrings- och andra
leveranskostnader, inklusive speciella förpackningskostnader, skall betalas av Köparen.
2.4 Leveransgodkännande
Inom fjorton (14) dagar från mottagande av leveransen, har Köparen rätt att returnera felaktiga Produkter
tillsammans med skriftlig beskrivning av de fel som Köparen vill göra gällande. I fall Köparen inte returnerar
felaktiga Produkter inom ovanstående tid, eller under samma tid meddelar Säljaren om brist i Produkter, skall
leveransen anses ha blivit accepterad av Köparen och fullgjord av Säljaren. Om Köparen returnerar
Produkterna eller meddelar om brist enligt ovan, sk all Säljaren utan dröjsmål avhjälpa felet eller bristen. För
klargörande, utan hinder av denna bestämmelse gäller Säljarens garantier för
Produkten.
2.5 Konsekvenser av dröjsmål
För det fall att Säljaren upptäcker att han inte kan leverera inom den angivna leveranstiden, skall han informera
Köparen om dröjsmålet. Säljaren skall ange när leverans kan ske istället och vilk a åtgärder som har vidtagits för
leveransens genomförande. Köparen skall inom sk älig tid från meddelandet informera Säljaren om Köparen vill
håll afast vid köpet enligt 12§ KKL.
Vid Säljarens dröjsmål får Köparen hålla inne betalningen enligt 11§ KKL. Han får välja mellan att kräva att
Säljaren fullgör köpet enligt 12§ KKL och att häva köpet enligt 13§ KKL. Köparen får dessutom kräva
skadestånd av Säljaren enligt 14§ KKL.
3. Kvalitet, fel, garantier och påföljder
3.1 Kvalitet
Produkterna skall vara tillverk ade i enlighet med god sed på mark naden oc h uppfylla de kvalitetskrav som
särskilt överenskommits skriftligen mellan parterna eller angivits i Bilaga. Vad som avses med f el regleras i 16,
16 a och 18-21 §§ KKL.
Sid 1 av 3
avtalet. Produkten levereras, på ett sätt som anges nedan, från Säljarens fabrik.
3.2 Garantier
Säljaren garanterar under 36 månader från leveransen att ingående komponenter och material är fria från
väsentliga fel. Garantin omfattar Produkten och dess komponenter men inte tjänster och leveranser som
tillhandahålls av tredje
part.
3.3 Påföljder vid fel
Är Produkten felaktig enligt KKL, får Köparen enligt 23, 24 och 26-29§§ k räva avhjälpande, omleverans,
prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Köparen får dessutom kräva skadestånd enligt
30-32§§ KKL. Han får även hålla inne betalningen enligt 25§.
Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att Produkten avlämnades, sk all anses ha funnits vid
avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med Produktens eller felets art.
Om Säljaren bryter mot angivna garantier, skall han utan dröjsmål avhjälpa felet eller ersätta den felaktiga
Produkten med en ny felfri Produkt. Säljaren förbehåller sig rätten att avgöra om en felaktig del skall repareras
eller utbytas.
3.4 Reklamation
Köparen får inte åberopa att Produkten är felaktig, om han inte lämnar Säljaren meddelande om felet inom
skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två
månader efter det att Köparen har märkt felet skall alltid anses ha lämnats i tid. Reklamerar Köparen inte inom
tre år från det att han har tagit emot Produkten, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av
garanti eller utfästelse.
Har Köparen upptäck t felet, får han inte installera Produkten innan Säljaren har beretts tillfälle att åtgärda felet.
Gör Köparen det, förlorar han rätten att åberopa felet.
Köparen får alltid åberopa felet om Säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller om
felet är sådant som avses i 18§ KKL.
3.5 Begränsning av ansvar
Den som anser sig ha lidit skada skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det, får
denne själv bära en motsvarande del av förlusten.
Köparens rätt till skadestånd omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.
Med undantag för det som uttryckligen angetts ovan, ansvarar Säljaren inte för fel eller brist i Produkten.
Säljarens ans var för indirekta skador begränsas i enlighet med vad som anges i KKL.
För att garantin sk all gälla, skall installationen av Produkten vara utförd av en entreprenör som Säljaren har
godkänt eller som annars besitter tillräckliga kvalifikationer för installationen av Produkten. Vidare skall Köparen
uppfylla krav avseende skötsel och underhåll av Produkten som anges i detta avtal. Garantin omfattar inte fel
och brister som har orsakats av Köparens agerande eller bris ter i underhåll.
4. Support och service
4.1 Support
Säljaren sk all tillhandahålla Köparen support och service i enlighet med vad som angivits i Underhålls - och
serviceavtal, dock förutsatt att parterna har ingått ett sådant avtal.
5. Köparens skyldigheter
5.1 Mottagande av leverans
Köparen sk all ta emot leverans och medverka till köpet på ett sätt som skäligen kan förväntas av Säljaren.
Köparen bör vid mottagande av leverans undersöka om Produkten eller dess komponenter saknas eller är
synligen sk adad.
Köparen sk all själv ansvara för att upprättade ritningar och övriga handlingar samt av Säljaren givna
instruk tioner om installation av Produkten noggrant följs och att installationsarbetet i övrigt utförs på ett
ändamålsenligt sätt. Säljarens handlingar och instruktioner för installation är utes lutande avsedda för fackmän.
5.2 Skötsel och underhåll
Köparen sk all hålla Produkten och dess alarmfunktion under regelbunden uppsikt. Om alarmet har aktiverats
eller om Köparen har annan anledning att misstänka att Säljarens garantiåtagande kan komma att åberopas,
skall Köparen snarast möjligt underätta Säljaren om detta.
Köparen sk all utföra de underhållsåtgärder som framgår av Produktens användarhanledning. Säljaren
rekommenderar att Köparen tecknar ett Underhålls- och service avtal för underhåll av Produkten.
Köparen är medveten om att endast normalt hushållsspillvatten får belasta Produkten. Säljaren tar inget ansvar
Sid 2 av 3
för eventuella konsek venser av att annat än hushållsspillvatten har kommit ut i avloppet. Exempelvis
kemikalierester, backspolningsvatten från vattenfilter, vatten som töms från bassänger och liknande, ick
eo-rganiskt material, fasta partiklar eller produk ter innehållande textilier eller syntetmaterial får inte belasta
systemet. Med "hushållsspillvatten" avses bad-, disk- och tvättvatten samt toalettavlopp.
Köparen s varar för att avloppsrören oc h eventuella andra komponenter som leder det orenade
hushållsspillvattnet fram till avloppssystemet är i gott skick för att undvika att regn- och grundvatten genom
otäta rör kan komma att skapa en överbelastning. Köparen ansvarar också för att eventuell slamavskiljare
(“trekammarbrunn“) som inte levererats av Säljare n inte ger upphov till slamflyk t.
5.3 Pris och betalning
Köparen sk all betala till Säljaren ett pris för Produkten som anges i Säljarens vid varje tid gällande prislista eller
i en offert som har accepterats av Köparen. 50% av priset skall betalas vid beställning och resterande 50%
8 dagar efter leverans.Shop beställninger gäller förskåttbetalning Ändringar och tilläggsbeställningar faktureras särskilt efter leveransen.
Säljaren förbehåller sig äganderätten till Produkterna tills det att Köparen har betalat priset enligt
avtalet.
5.4 Fakturering
Säljaren får fakturera Produkterna vid leverans eller vid annan tidigare tidpunkt före det att Köparen blir
betalningssk yldig i enlighet med detta
avtal.
5.5 Köparens ansvar, påföljd vid försenad betalning
För det fall att Köparen inte har betalat Produkterna i enlighet med vad som anges i detta avtal, skall Köparen
utge dröjsmålsränta enligt lag. Säljaren får dessutom göra gällande andra påföljder enligt detta avtal och
tillämplig lag.
För betalningspåminnelser utgår en särskild avgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.
Om Köparen i övrigt begår ett väsentligt avtalsbrott, har Säljaren rätt att häva köpet och få skadestånd enligt
41§ KKL.
6. Begränsning av ansvar
6.1 Begränsning till direkta skador
Med undantag av vad som följer av KKL, är inte i någon part skyldig att ersätta den andra parten för indirek teller
följdskada, eller skada på grund av förlorad eller oanvändbar data, förlorad vinst, förlorade besparingar
eller förlorade intäkter, oavsett om sådan skada har k unnat förutses.
7. Tvister
7.1 Förlikningsdiskussioner
Parterna skall använda bästa ansträngningar för att förlika tvisterna genom
förlikningsförhandlingar.
7.2 Lagval, tvistelösning
Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag av svensk
domstol. Köparen kan också vända sig till den kommunala konsumentvägledaren eller till Allmänna
reklamationsnämnden
.
8. Övrigt
8.1 Befrielsegrunder
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet om underlåtenheten har
sin grund i omständighet som ligger utanför parts k ontroll och som förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar
fullgörande därav ("Befriande omständighet"). Såsom Befriande omständighet skall anses krig, krigshandling,
myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda
omständigheter. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat
sätt.
8.2 Icke avstående
Om ej annat anges uttryckligen i detta avtal, skall misslyc kande av en part att tvinga fram någon bes tämmelse
idetta avtal eller att utöva sin rätt i relation därtill, inte anses utgöra avstående från sådan rätt.
8.3 Hela avtalet
Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna avseende Produkten och det ersätter samtliga tidigare
diskussioner, förhandlingar, utfästelser och överenskommelser.
Sid 3 av 3

Viewed